تشخیص بیماری های التهاب روده و افتراق آن ها از سندروم روده حساس توسط آزمایش کالپروتکتین

تشخیص بیماری های التهاب روده و افتراق آن ها از سندروم روده حساس توسط آزمایش کالپروتکتین

1397/04/28 متن کامل