الکتروفورز


بخش الکتروفورز:

بخش الکتروفورز یکی از بخش های مهم آزمایشگاه است.الکتروفورز به حرکات ذرات در یک مایع تحت میدان الکتریکی می گویند و ازشناخته ترین روش های آزمایشگاهی برای جداسازی بیومولکول ها می باشد و روش های مختلف الکتروفورزی برای تفکیک و مطالعه بر روی بیومولکول ها اعم از اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها می باشد.
در این بخش از آزمایشگاه با استفاده از دستگاه الکتروفورز کاپیلاری آزمایشات مربوطه را انجام می دهند و در حقیقت یکی از بهترین و مؤثر ترین روش ها برای جداسازی مولکول ها، الکتروفورز است. با استفاده از این روش گروه های پروتئینی به صورت تفکیک شده در می آیند و قابل جداسازی می شوند. این روش انواع مختلفی دارد که برای تست های مختلفی انجام می شود.

این بخش با استفاده از دستگاه Sebia متد کاپیلاری ، الکتروفورزیس را راه اندازی نموده است. روش فوق یکی از تکنیک های حساس و با دقت می باشد که قدرت تفکیک پذیری قابل توجهی در جداسازی انواع هموگلوبین ها را دارد. این روش جدیدترین روش شناخته شده توسط FDA می باشد که قابلیت جداسازی هموگلوبین ها با توانایی تفکیک بیش از 150 واریانت مختلف هموگلوبین را دارا می باشد. همچنین این دستگاه قابلیت انجام پروتئین الکتروفورز سرم و ادرار و تست ایمونوالکتروفورز را نیز می باشد.

 

 

کارشناس ها:

  • ایمان شیراوند
  • مهدی خانقلی


تلفن تماس:

  • داخلی بخش تشخیصی: 26

موقعیت: 
  • فاز سوم - طبقه اول