الکتروفورز


بخش الکتروفورز:

  • در این بخش با بهره گیری از کادری مجرب و تجهیزات بروز هموگلوبین و پروتئین خون و ادرار با قدرت تفکیک بالا از یکدیگر جدا می گردد .
  • در این بخش آزمایشات با تجهیزات زیر طبق روش های استاندارد انجام می شود ، این دستگاه ها به صورت دوره ای توسط شرکت پشتیبان  مورد ارزیابی و کالیبراسیون قرار می گیرند.  
 - کپیلاری الکتروفورز SEBIA Capi 2 Flex
 - الکتروفور Hb Gold 

کارشناس ها:

  • پریسا حسینی
  • راحیل کتیرازن


تلفن تماس:

  • داخلی بخش تشخیصی: 26

موقعیت: 
  • فاز سوم - طبقه اول