تضمین کیفیت و کنترل کیفی


بخش تضمین کیفیت :

 • در این بخش با بکارگیری پرسنلی با تجربه و استفاده از مراجع معتبر سعی می شود کلیه فرایندهای موجود در آزمایشگاه را بررسی  از لحاظ کیفیت مورد بررسی قرار گیرد .
 • در این بخش امور مربوط به دریافت گواهینامه ها و همچنین آموزش کارکنان نیز انجام می گیرد.

 

مسئول فنی:

 • دکتر مهرداد فاضلی منش

مسئول تضمین کیفیت:

 • امیر زینعلی

مسئول کنترل کیفی :

 • میثم ابوترابی

سوپروایزری :

 • شیرخدا مهدیان


تلفن تماس:

 • تلفن مستقیم مسئول فنی : 32229337
 • داخلی مدیریت : 11
 • تلفن مستقیم  تضمین کیفیت : 32228237
 • داخلی بخش تضمین کیفیت : 23
 • تلفن مستقیم سوپروایزری: 32227367
 • داخلی سوپروایزری : 12

موقعیت: 
 • فاز سوم - طبقه اول