تضمین کیفیت و کنترل کیفی


بخش تضمین کیفیت :

 • بخش کنترل کیفی (واحد کنترل کیفی آزمایشگاه فاضل ) به صورت روزانه بر اساس استاندارد های داخلی، بین المللی و آزمایشگاه مرجع سلامت، کیفیت و صحت تمام آزمایش ها را بررسی نموده و در واقع مسئول مشروعیت بخشیدن به نتایج آزمایشات می باشد.

  تضمین کیفیت در آزمایشگاه بدین معناست که کلیه خدمات آزمایشگاه، توسط بخش کنترل کیفی مورد ارزیابی، ممیزی  و بازبینی قرار می گیرد. به عبارتی تضمین کیفیت احتمال بروز خطا را شناسایی و شانس احتمال خطا را به حداقل می رساند ، برای اینکار تمام  فرایند ها دربخش های مختلف آزمایشگاه شناسایی و به کمک دستورالعمل ها تمام جنبه های مرتبط مورد ارزیابی و پایش قرار می گیرند.

  مسئوليت ها و اختيارات این دپارتمان  شامل موارد زير است:
  1. کسب اطمينان از اين که فرايندهای کاری لازم برای استقرار سيستم مديريت کيفيت و اجرای الزامات استاندارد آزمايشگاه های پزشکی، تعيين شده و روش صحيح انجام فعاليت های مختلف در هر فرايند، در قالب روش های اجرايی و دستورالعمل های کاری،مدون و مکتوب است.
  2.   کسب اطمينان از اين که هر يك از کارکنان فعاليت هايی که به عهده دارند را کاملاً مطابق با روش اجرايی و دستورالعمل های کاری مدون، اجرا می کنند و سوابق مربوط به انجام فعاليت ها را نگهداری می نمايند.
  3.  برنامه ريزی و انجام اقدامات مقتضی برای ارزيابی و پايش مستمر فعاليت ها و فرايندهای مختلف در آزمايشگاه به روش های مختلف (از جمله اجرای مميزی داخلی، بررسی سوابق انجام کارها، نتايج کنترل کيفيت داخلی و خارجی، رسيدگی به شکايات،پيشنهادات و بازخوردهای گيرندگان خدمت، و غيره
  4.  ارائه گزارش نتايج پايش و ارزيابی به مسئول فنی آزمايشگاه در مورد ميزان برآورده شدن الزامات استاندارد، موارد عدم انطباق و مشکلات موجود، ارائه پيشنهاد برای برطرف نمودن مشکلات و بهبود مستمر فعاليت ها.
  5. شناسايی و آگاهی از نيازها، درخواست ها و انتظارات گروه های مختلف گيرندگان خدمات آزمايشگاه و ارائه پيشنهاد جهت تأمين اين نيازها.


   
 

مسئول فنی:

 • دکتر مهرداد فاضلی منش

مسئول تضمین کیفیت:

 • امین مرتضایی

مسئول کنترل کیفی :

 • میثم ابوترابی

سوپروایزری :

 • شیرخدا مهدیان


تلفن تماس:

 • تلفن مستقیم مسئول فنی : 32229337
 • داخلی مدیریت : 11
 • تلفن مستقیم  تضمین کیفیت : 32228237
 • داخلی بخش تضمین کیفیت : 23
 • تلفن مستقیم سوپروایزری: 32227367
 • داخلی سوپروایزری : 12

موقعیت: 
 • فاز سوم - طبقه اول