نمونه گیری و جداسازی


بخش نمونه گیری و جداسازی:

 • در این بخش بعد از پذیرش بیماران در صورت داشتن شرایط انجام آزمایشات نمونه گیری توسط نیروی کار ماهر  انجام می پذیرد.
 • در این بخش نمونه گیری در منزل  جهت رفاه حال بیماران سالخورده و ناتوان انجام می گیرد . جهت انجام نمونه گیری در منزل می بایست روز قبل با سوپروایزر آزمایشگاه هماهنگی لازم بعمل آید.


 

نمونه گیران:

صبح کار عصرکار
 • معصومه زارع
 • فاطمه فراهانی
 • زهرا فتاحی
 • عاطفه مطلبی
 • فاطمه مافی
 
 • مجتبی قربانی
 
 • فاطمه رضایی
   
 

جداسازی :

صبح کار عصرکار
 • زینب علیمحمدی
 • فاطمه فراهانی


تلفن تماس:

 • داخلی بخش تشخیصی: 17

موقعیت نمونه گیری: 
 • فاز اول - طبقه زیرزمین

موقعیت جداسازی :

 • فاز دوم - طبقه اول