پذیرش و جوابدهی


بخش پذیرش و جوابدهی:

 • در این بخش با بهرمندی از پرسنلی مجرب نسخه بیماران پذیرش شده و بعد آماده سازی و تایید مسئول فنی به بیماران تحویل داده میشود.
در آزمایشگاه فاضل پذیرش بیماران از ساعت 6:45 تا ساعت 20:30 به صورت یکسره انجام می پذیرد.
در این آزمایشگاه جوابدهی به مراجعین محترم از ساعت 16 الی 20:30 قابل انجام است. 

اپراتورهای بخش:

صبح کار عصر کار
 • لیلا احمدی
 • شیما یزدانی
 • مریم نصری
 • راحیل زنداسرار
 • مریم حبیبی
 • فرشته احمدی
 • مستوره زهره وندی
 • نگین شادمان
 • سیما حبیبی
 • مرضیه فارسی
 • پروین شاهسوند
 • عاطفه شیرزادی


تلفن تماس:

 • داخلی بخش تشخیصی: 9 ، 23
 • تلفن مستقیم : 32227337

موقعیت: 
 • فاز اول - طبقه زیر زمین