جوابدهی فوری

                                                                                                             
با توجه به اهمیت سرعت جوابدهی در تشخیص بیماری و مداوای سریعتر بیماران، بدینوسیله لیست آزمایش ها به غیر از تست های روتین  که امکان جوابدهی آنها در همان روز نمونه گیری (در صورت مراجعه قبل از ساعت 4 بعداز ظهر) میسر می باشد را به اطلاع مراجعه کنندگان و پزشکان گرامی و همچنین آزمایشگاه های همکار می رسانیم:

1 - T3 ,T4 ,FreeT3 ,Free T4 ,TSH ,Anti TPO
2 - Hbs Ag ,Anti Hbs Ab ,Anti Hbc (IgG ,IgM) ,Hbe Ag
3 – Anti HIV ,Anti HCV
4 - BHCG ,LH ,FSH ,LH ,Prolactin
5 - Troponin I ,CK MB ,HS-CRP
6 - Vitamin D
7 - IgG ,IgM ,IgA ,C3 ,C4
8 - HbA1C ,Lipase ,Aldolase ,Ammonia ,Lactate ,Mg
9 - Ferritin
 

برای انجام اورژانس های تخصصی که در لیست فوق موجود نمی باشند امکان پاسخگوئی بسیاری از آنها تا حداکثر یک روز  بعد وجود دارد.