خدمات حضوری

آزمایشگاه فاضل جهت رفاه حال بیماران سالمند ناتوان و بیماران معلول جسمی حرکتی خدمات خونگیری در منزل را ارائه داده است . جهت استفاده از این خدمات می بایست همراه بیمار جهت پذیرش و مشخص نمودن نوع آزمایشات به آزمایشگاه مراجعه نموده و همراه همکاران نمونه گیر جهت خونگیری  بعد از  تهیه وسیله نقلیه بر  بالین بیمار حاضر شوند.