نمونه گیری در منزل

                                                                                    
 
  • آزمایشگاه فاضل جهت رفاه حال بیماران سالمند ناتوان و بیماران معلول جسمی حرکتی خدمات خونگیری در منزل را ارائه داده است .
  • جهت استفاده از این خدمات می بایست بستگان بیمار جهت پذیرش و مشخص نمودن نوع آزمایشات به آزمایشگاه مراجعه نموده و بعد از هماهنگی با سوپروایزر و همکاران نمونه گیر جهت خونگیری با تهیه وسیله نقلیه بر  بالین بیمار حاضر شوند.