سوالی دارید؟ با ما در میان بگذارید.

روز انجام آزمایش های تخصصی

با توجه به اهمیت سرعت جوابدهی در تشخیص بیماری و مداوای سریعتر بیماران، بدینوسیله روز انجام آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی را به اطلاع مراجعه کنندگان و پزشکان گرامی و همچنین آزمایشگاه های همکار می رسانیم:

آزمایشاتی که روزانه انجام می شود
 2ME
A : APTT,A pl Ab(G&M),ACTH,  ANCA,AFP,Amylase,AMH, Albumin,  ASO, Anti DNA ds,AMH, AMAA , Anti phospholipid(G&M),Anti TG,  AST, ALT,Alk-p ,A/V Blood gas
-
B : BT, Billirubin(T&D) , βhCG, βhCG titer , Bence J.P ,BG&Rh,  β2microglobulin, Body Fluid
-
C : Calprotectin,CK,CK.MB,CEA,C3,C4,CH50, CA125,CA15-3,CA19-9,Cold Agglu,  CMV(G,M),Cr ,Ca,Chol,CCP,CRP
     CRP HS ,CBC ,Cortisol serum,Colesteridium difficil, Cardiolipin(G&M),
-
D : DHEA, DI.Coombs , In Coombs , Digoxin, Dysmorphic RBC,D-Dimer , Du factor
-
E : EBV(IgG&IgM),ESR,Estradiol
-
F : Free βHCG, Free T3,Free T4, FSH, Fibrinogen,Ferritin,Fe,F.PSA , Folate, Fluid analysis
-
G : GH, G6PD, GGT,GCT,Glyadin(G&A),Glucose
-
H : HBe(Ag,Ab),HBc Ab(Total,IgM) , HAV(Total&IgM), HSV(G&M), HCV, HIV, HIV p24Ag, HbA 1c
      HBs(Ag,Ab), H.pylori Ag(stool)
-
I : IgG, IgM, IgA, IgE, Insulin
-
L : LKM, LH, LDH,LDL, Li, Lactate, LE Cell, Leishman Body
-
M : Malaria parasite, Mono test, Mg,MPO&Pr3, Micro Alb
-
N : Na, K
-
P : Papp-A,Protein C, PSA, PTH, Progestron, Prolactin,Pro total, Phos, Pregnancy test, PCT
-
R : Retic, RF, Rubella (G&M),RPR,Semen analysis
-
S : Scatch test,SSA&SSB,SCL-70, Sterep grup A
-
T : TPO Ab, T3, T3Up,T4, Troponin I&T, Thyroglobuline, TSH, TG Ab, TIBC,Transferin, Testosetron, Toxo(G,M)T
      Trigliserid, TDM(Carbamazepin,Val.Na), TTG Ab(G&A)
-
U : U.Citrate, U.Cystein, U.Oxalate, UBT,U/A, Urin Potasiom&Cr&Ph&Ca&Pro&Mg&Amylas&Urea&U.Acid
-
V : Vit D, Vit B12,VZV Ab(G&M)
-
W : Widal, Wright
-
Z : Zinc
 

آزمایشاتی که دو روز یکبار انجام می شود
ANA,H.Pylori(G&A

 

آزمایشاتی که سه روز یکبار انجام می شود
Hb EP(A2&F), Pro EP Stone Analysis , 
 

آزمایشاتی که پنج روز یکبار انجام می شود
Free Testostron, Estriol, 17OH, Inhibiin A,Anderstendione,  AEA(G&M), IgF1, H.pylori(M), Bruclla(G&M)     

 

در صورتی که آزمایش مورد نظر شما در لیست فوق موجود نمی باشد جهت هماهنگی با سوپروایزر با شماره 32251337-081 تماس حاصل فرمایید.