لیست آزمایشات آزمایشگاه فاضل

بیوشیمی عمومی و تخصصی

جزئیات آزمایش

هورمون ، ایمونولوژی

جزئیات آزمایش

سرولوژی

جزئیات آزمایش

هماتولوژی و انعقاد

جزئیات آزمایش

باکتری شناسی و قارچ شناسی

جزئیات آزمایش

آنالیزادرارواسپرم

جزئیات آزمایش