ارزیابی مسئول فنی و سوپروایزری نحوه پاسخگویی مسئول فنی و یا سوپروایزر آزمایشگاه را چگونه ارزیابی می نمایید؟
 
64
 
11
 
3
 
7
نحوه برخورد پرسنل پذیرش و جوابدهی میزان رضایت شما از نحوه برخورد پرسنل پذیرش و جوابدهی به چه میزان است؟
 
44
 
8
 
5
 
7

دقت جواب ازمایشات میزان اعتماد شما به صحت و دقت نتایج آزمایشات به چه میزان است؟
 
36
 
20
 
5
 
3
عملکرد کارکنان میزان رضایت شما از عملکرد کارکنان مجموعه به چه میزان است؟
 
42
 
14
 
3
 
5

محیط آزمایشگاه میزان رضایت شما از فضای عمومی آزمایشگاه به چه میزان است؟
 
35
 
12
 
9
 
3
مدت زمان جوابدهی میزان رضایت شما از مدت زمان جوابدهی و تحویل به موقع نتایج آزمایشات به چه میزان است؟
 
47
 
11
 
6
 
1

میزان رضایت مشتریان میزان رضایت شما از عملکرد آزمایشگاه چه میزان است؟
 
45
 
13
 
5
 
5
نحوه نوبت دهی میزان رضایت شما از نوبت دهی پرسنل پذیرش به چه میزان است؟
 
39
 
12
 
6
 
3

نمونه گیری میزان رضایت شما ازنحوه برخورد ومهارت پرسنل نمونه گیری به چه میزان است؟
 
64
 
18
 
3
 
1