• آزمایشگاه تشخیص پزشکی فاضل

  آزمایشگاه تشخیص پزشکی فاضل

  اولین آزمایشگاه تشخیص پزشکی خصوصی استان همدان

 •  دریافت گواهینامه های ISo 9001-2015

  دریافت گواهینامه های ISo 9001-2015

  اولین آزمایشگاه تشخیص پزشکی خصوصی استان همدان

 • راه اندازی دستگاه جدید در بخش هماتولوژی

  راه اندازی دستگاه جدید در بخش هماتولوژی

  اولین آزمایشگاه تشخیص پزشکی خصوصی استان همدان

 • آزمایش تشخیص پزشکی فاضل

  آزمایش تشخیص پزشکی فاضل

  اولین آزمایشگاه تشخیص پزشکی خصوصی استان همدان

راهنمای بیماران

 • همه آنچه که شما باید بدانید.

آزمایشگاه همکار

سامانه جوابدهی اینترنتی

 • دریافت نسخه الکترونیکی جواب های آزمایشگاهی

لیست آزمایشات آزمایشگاه فاضل

آزمایشگاه بوعلی

بیوشیمی عمومی و تخصصی

جزئیات آزمایش

هورمون ، ایمونولوژی و سرولوژی

جزئیات آزمایش

الکتروفورز

جزئیات آزمایش

هماتولوژی و انعقاد

جزئیات آزمایش

باکتری شناسی و قارچ شناسی

جزئیات آزمایش

آنالیزادرارواسپرم

جزئیات آزمایش

بخش های آزمایشگاه فاضل

آزمایشگاه بوعلی

بیوشیمی عمومی و تخصصی

Department of General and Specialized Biochemistry

آزمایشگاه بوعلی

هورمون شناسی، ایمونولوژی و سرولوژی

Department of Hormology, Immunology and Serology

آزمایشگاه بوعلی

خون شناسی و انعقاد

Department of Hematology and Blood Coagulation

آزمایشگاه بوعلی

میکروب‌ شناسی و قارچ شناسی

Department of Microbiology and Mycology

آزمایشگاه بوعلی

الکتروفورز

Department Electrophoresis

آزمایشگاه بوعلی

تضمین کیفیت و کنترل کیفی

Department Quality assurance and quality control

تجهیزات آزمایشگاه فاضل